Handleiding voor de zoektocht Deel 2

Voor wij de tocht aanvangen kiezen wij best wie en wat wij mee willen nemen en welke gids wij ons de juiste weg laten tonen.

Teamplayer

De Schepper van het universum heeft zelf mensen verkozen om zijn gedachten te noteren. Hij heeft hen de opdracht gegeven Zijn Woorden over te brengen naar de mensen rondom hen maar ook op te tekenen zodat latere generaties ook konden lezen wat er gebeurd was in het verleden en wat er in de toekomst nog zal te gebeuren.

 

Doorheen de jaren zijn er heel wat mensen door een bekommerende God gekozen om alles op te tekenen voor het nageslacht. Zoals wij thuis fotoboeken kunnen hebben over wat er in onze familie is gebeurd levert het Boek der boeken de Bijbel zo ook een fotoboek of naslagwerk over het gebeuren van heel de mensheid.

 

In die verzameling van boeken die samen één Bibliotheek vormen of een Bijbel (van het woordje Biblia dat verzameling betekend) zijn er heel wat figuren waarvan de schrijvers één team vormen. Schrijvers uit allerlei rangen; eenvoudige mensen, herders, vissers, geneesheren, priesters, leiders, koningen en profeten schreven de woorden op die zij gedicteerd kregen door de Allerhoogste.

 

“16 Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. 17 Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken.” (2 Timotheüs 3:16-17 BOEK)

 “20 U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. 21 Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.” (2 Petrus 1:20-21 BOEK)

 “1  Hier volgen de laatste woorden van David: "David, de zoon van Isaï, spreekt. David, de man die door God werd grootgemaakt. David, de gezalfde van de God van Jakob. David, de lieflijke psalmist van Israël: 2 De Geest van de HERE sprak door mij en Zijn woord lag op mijn tong.” (2 Samuël 23:1-2 BOEK)

 “Hij moest naar de hemel teruggaan tot de tijd van het volledige herstel. Over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door Zijn heilige profeten.” (Handelingen 3:21 BOEK)

Vanaf het begin der wereld heeft God Zijn Woorden over het heelal laten klinken en heeft Hij de mensen begeleid. Ook wij kunnen dank zij dat team dat instond voor de verwezenlijking van dat groot naslagwerk, de bijbel, nu ook Gods Woord tot ons laten komen en ons laten vormen.

 

“9 En vergeet ook niet hoe vaak Ik u overduidelijk heb verteld wat in de toekomst ging gebeuren. Want Ik ben God (Ik alleen) en er bestaat geen ander zoals Ik. 10 Ik verkondig u van het begin af aan de afloop van wat er gebeuren gaat. Wat Ik heb bepaald, zal gebeuren zoals Ik heb besloten.” (Jesaja 46:9-10 BOEK)

 “3 Over de hele aarde moet de naam van de HERE worden geprezen. 4 De HERE staat boven alle mensen en volken. Hoog boven de hemelen troont Zijn heerlijkheid.” (Psalmen 113:3-4 BOEK)

 “26 Kijk maar eens naar uzelf, broeders. Onder u die door God geroepen werden, zijn (menselijk gesproken) niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. 27 Nee, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. 28 God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. 29 Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. 30 Dank zij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alles dank zij Hem. 31 Zo staat het ook in de Boeken: "Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Here!" (b)” (1 Corinthiërs 1:26-31 BOEK)

 “De Boeken zijn geschreven om ons te leren. Wij lezen daar hoe mensen, die God onder alles trouw bleven, steeds weer bemoedigd werden. En dat geeft ons nieuwe moed en goede hoop.” (Romeinen 15:4 BOEK)

Tegenover het woord van mensen staat het Woord van God.

 

Mensen hebben door de jaren al heel wat bijeen geschreven. Heel veel gedachten van hen bleken niet zo juist te zijn en zijn al lang afgeschreven.

 

Met Gods Woord is het wel heel anders. Alles wat Hij al eeuwen geleden heeft verkondigd is nog steeds waardig geldig. Niets van Zijn Woorden is vergaan, of zullen ooit vergaan. Zo wel Hij als Zijn Woord zullen eeuwig blijven bestaan.

 

Zelfs de meest gekende persoon van de Bijbelse figuren sprak niet uit eigen naam, maar in naam van zijn hemelse Vader, de enige ware God.

 

“Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Wat Ik tegen u zeg, komt niet van Mijzelf, maar van mijn Vader. Hij leeft in Mij en doet in Mij Zijn werk.” (Johannes 14:10 BOEK)

Ieder voor zich zelf zal moeten kiezen wat hij of zij wil lezen en waar hij of zij aandacht wil aan schenken. Zo ook jij. Jij moet zelf de keuze maken waar je geloof in wil stellen en welke leringen jij wil gaan volgen. Ook zal jij zelf moeten beslissen wat je wil nastreven. eenieder zal uiteindelijk zijn eigen vracht moeten dragen en de eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

“19 Wij moeten dus alleen doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken. 20 Wat zou het verschrikkelijk zijn als wij om voedsel het werk van God zouden verwoesten. U mag inderdaad alles eten, maar als u daardoor iemand anders aan het twijfelen brengt, is het verkeerd. 21 Wie vlees eet en het daardoor een andere gelovige moeilijk maakt, moet het laten. Met wijn drinken of iets anders is het net zo.” (Romeinen 14:19-21 BOEK)

 “Ik wil dat u scherp het verschil tussen goed en kwaad zult zien. Dan zult u op de dag van Jezus Christus zuiver zijn, zonder dat er iets op u aan te merken is.” (Filippenzen 1:10 BOEK)

 “Ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet.” (Galaten 6:5 BOEK)

 

De Bijbel op zich is een verzameling van boeken die samen gevoegd zijn omdat zij werkelijk één geheel vormen.

 

Men kan dat verzamelwerk in twee grote delen opdelen.
Als eerste grote deel is er een Hebreeuws-Aramees gedeelte, geschreven voor de geboorte van Jeshua, de beloofde Messias, dat daarom ook de Pre-Messiaanse Geschriften wordt genoemd. Dit werk valt ook onder de oude verbondscode die tussen God en de mensen was afgesproken, waarvoor het ook het Oude Testament wordt genoemd.

Met de geboorte van Jeshua, nu beter gekend onder de naam Jezus, bracht deze gezondene van God ook een nieuw verbond tot stand. De werken geschreven na hem, rond zijn persoon en over de gevolgen van zijn leer werden in het tweede deel gebundeld dat ook wel onder de norm van Messiaanse Geschriften gekend staat als het Nieuwe Verbond of Nieuwe Testament. Omdat zij in het Grieks zijn geschreven worden zij ook wel de Griekse Geschriften genoemd.

 

Beiden kunnen niet zonder elkaar. Het eerste grote boekdeel praat over wat er gaat gebeuren en wie er gezonden zal worden. Het tweede deel bespreekt de gebeurtenissen rond die gezondene, de lang verwachte redder, de christos of Christus.

 

Uiteindelijk verklaart het tweede deel, het Nieuwe Testament het voorgaande deel of Oude Testament.

Op dit platform hebben wij er voor gekozen om een eenvoudige Bijbelvertaling van de Hebreeuwse, Aramese en Griekse teksten in het Nederlands te brengen.

 

Wij raden u aan om zelf een Bijbelvertaling te vinden in een schrijfstijl die u aan staat en die u makkelijk ter hand kan nemen om het door ons gezegde na te trekken op haar waarheid.

 

Het is onze betrachting enkel Bijbelgetrouwe dingen te verkondigen en u te laten inzien dat wij zo veel mogelijk naar de Bijbelse woorden moeten leven en handelen.

 

Het is ook belangrijk dat je tot die Woorden van God zal aangetrokken worden en zo zal inzien wat je in je verdere leven moet gaan doen om Hem te plezieren.

 

Hoe de boeken geschikt zijn in jouw bijbel zal afhangen van de strekking, maar uiteindelijk zijn de daar in voorgestelde werken allemaal van die schrijvers die god tot zich had genomen om Zijn Woorden op te tekenen.

 

Zo zullen de woorden van onder meer Mozes, Joshua of Jozua, Samuël, Jeremia, Mordechai, David, Salomo, Jesaja, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos met andere profeten boeken van de Pre-Messiaanse Geschriften of Oude Testament voorzien.

Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus en Paulus zullen dan met Judas en Jakobus instaan voor de Messiaanse Geschriften of het Nieuwe Testament.

 

 Reactie schrijven

Commentaren: 0