Welkom bij

Op zoek naar God

Het leven kan aanzien worden als een grote race, een wedstrijd tegen de klok en tegen het verval.

 

Eens geboren beginnen we te verouderen. We krijgen een groei naar een grotere en sterkere vorm, maar daarna gat het weer berg afwaarts, tot dat wij helemaal niet meer kunnen en de dood onder ogen zullen moeten zien.

 

Voor wij de dood bereiken komt het er op aan dat wij iets degelijks van ons leven maken. Nog belangrijker is dat wij ook voor dat wij gaan sterven een belangrijke keuze in ons leven zullen moeten maken die beslissend zal zijn voor wat er nog veel later zal gebeuren met ons.

 

Wel moet eenieder van ons weten dat wij het nu ... in ons leven ... moeten waar maken. Eens wij sterven is het te laat. De Bijbel laat ons weten dat wij dan terug tot stof en as weer keren, zonder dat wij in de dood iets zullen kunnen doen met al die materiële rijkdom die wij tijdens ons leven vergaart hebben.

 

“19 Want het lot van de mensen is hetzelfde als van de dieren. Ze worden allebei door hetzelfde lot getroffen. Want dieren en mensen sterven allebei. Allebei hebben dezelfde soort adem. De mensen zijn niet anders dan de dieren. Ze zijn maar lucht, tijdelijk, voorbijgaand. 20 Mensen en dieren gaan naar dezelfde plaats. Beiden zijn van stof gemaakt en beiden worden uiteindelijk weer stof.” (Prediker 3:19-20 BasicBijbel)

 “De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets. Ze hebben niets meer te verwachten. Ze zijn vergeten.” (Prediker 9:5 BasicBijbel)

 “Doe wat je moet doen, en doe dat zo goed mogelijk. Want als je dood bent, is er niets meer te doen. In de dood is geen werk, geen gedachte, geen kennis, geen wijsheid.” (Prediker 9:10 BasicBijbel)

Het mag vreemd lijken dat wij hier starten met het praten over de dood terwijl het leven nog moet beginnen, bij wijze van spreken.

 

Als baby zijn wij onschuldig en weten wij van niets. Maar zodra wij ouder worden gaan wij meer besef krijgen van bepaalde zaken en gaan wij ook het verschil tussen goed en kwaad beter leren kennen.

 

Op zeer jonge leeftijd worden wij al geconfronteerd met de noodzaak om keuzes te maken. Het kiezen in ons leven wordt niet altijd makkelijk gemaakt, maar wij worden het gewoon meermaals voor keuzes geplaatst te worden.

 

Het zijn onze ouders en de verantwoordelijken over ons die instaan voor onze opvoeding en mee zullen bepalen waar wij ergens terecht zullen komen om zelf onze eigen beslissingen te gaan nemen.

Van jongs af aan worden ons dingen aan geleerd. Vele zaken nemen wij gewoon aan omdat zij ons opgedragen worden. Wij verwachten dat de ouderen het wel zullen weten en het beste met ons voor hebben.

 

Ouders, oppassers, opvoeders geven ons allerlei zaken mee die wij ons verdere leven zullen mee dragen. Zij zijn zeer bepalend voor onze manier van leven en voor onze houding in het latere leven.

 

Goede leerkrachten geven aan welke werktuigen je kan gebruiken om je leven zo goed mogelijk op te bouwen. Uiteindelijk zijn de juiste handboeken, goede leerkrachten en goede begeleiders heel belangrijk en zeer veel bepalend in je leven.

Als je ouder wordt zal je merken hoe je tijd hier op aarde beperkt is.

 

Velen vragen zich daarom af of er wel iets zou zijn na dit leven.

 

Al dat opgroeien lijkt ook niet zo eenvoudig en pijnloos te verlopen. Dit maakt dat wij ook veel vragen stellen bij het doel van dit alles.

 

Als wij stil staan bij het ontstaan van de wereld en bij elk nieuw begin van een levend schepsel, kunnen wij niet anders dan vragen stellen hoe dat toch allemaal mogelijk is. Voor hen die willen weten of er meer achter zit en een zoektocht willen aan gaan voor het hoe en waarom te kunnen inzien, zijn er hulpmiddelen nodig zoals bij elke andere studie in dit leven.

Om al de radarstukjes goed te laten werken hebben wij olie nodig. Enkel met geestelijk smeersel zal onze geest zich kunnen verruimen.

 

Het is niet de materie die ons gelukzaligheid zal brengen. Het geestelijke is van veel grotere waarde.

 

Lang voor dat de hindoeïstische Rigveda (ca 1300 v.G.T.) of de boeddhistische "Canon van de drie korven" (5° eeuw v.G.T.), of de islamitische koran (7° eeuw G.T.) alsook de sjintoïstische Nihong (760 G.T.) werd het oudste deel van de uitgebreide Bibliotheek van God genoteerd. In de 16° eeuw v.G.T. werd begonnen met het opschrijven van de Woorden van de Schepper, die wenste dat mensen weer tot Hem zouden keren.

In een periode van zestien eeuwen stelden zo'n veertig personen een werk samen dat wij best als de meest volledige en correcte gids kunnen gebruiken om op zoek te gaan naar Wie of Wat er achter het ontstaan van alles zit.

 

Ook al waren de samenstellers van een verschillende achtergrond en schreven zij in verschillende stijlen, kan men een eindproduct zien dat toch één groot geheel is waar alles netjes in elkaar past. Van begin tot eind vormen de Bijbelboeken een harmonieus geheel.

 

Doorheen de eeuwen heeft men er het al aan gedaan om het werk ook te vernietigen, maar men is er niet in geslaagd. Het heeft meer controversen doorstaan dan enig ander boek. In de middeleeuwen stierven mensen op de brandstapel alleen maar omdat zij een exemplaar van de Schrift in bezit hadden.

 

Door alle moeilijkheden heen, regelmatig veel tegenstand ondervindend zijn er steeds ernstige Bijbelonderzoekers en godlievende mensen geweest, die hun liefde met God belangrijker achtte dan de liefde voor de wereldse gebruiken.

 

Zij die het voor beeld van die Bijbelgetrouwen willen volgen en de Enige Ware God willen leren kennen kunnen er op aan dat als men de bijbel ter hand wil nemen en van A tot Z doornemen, men meer inzicht zal krijgen.

 

Maar zoals elke gids is het niet een boek om enkel maar één maal te lezen en niet meer na te slaan. De Bijbel moet men regelmatig open doen en er stukken uit lezen ter meditatie.

 

Naast een goede Bijbelvertaling is het handig om kruisverwijzingen te hebben en ruimte voor nota's te voorzien. Zelf ga je tijdens je zoektocht best aantekeningen maken in de marges van je bijbel of ook in een handig schriftje.

Kleurstiften zijn ideaal om bepaalde zaken uit te lichten. Met een bepaalde kleur toe te schrijven aan een bepaald gebeuren of gezegde kan men snel die dingen herkennen. Zo kan men een kleur nemen voor wat God zegt en een andere voor wat Jezus zegt. Niet te vergeten dingen of belangrijke punten kan men dan weer in een andere kleur aanduiden. Plaatsnamen kan men dan eveneens weer in een andere kleur aanduiden.

 

In speciaalzaken verkoopt men speciale stiften voor Bijbelmarkeringen, die niet doorheen de bladen schijnen en geen vegen gaan maken.

 

Ook handig om aan te schaffen is een 'concordance' of concordantie, ook al is dit geen must.

Als u de zeer goede Bijbelvertaling  va de Getuigen van Jehovah aanschaft is er op het einde van die vertaling een kleine maar voldoende verwijzing naar de kernbegrippen. Met dat register waarin de belangrijkste woorden van de auteur alfabetisch voorkomen heb je een zeer boeiend werkinstrument omdat het vergelijken van verzen een noodzaak is om de verbanden goed te zien en om onduidelijkheden te ontrafelen.

 

Verder kan u mensen aanspreken die u willen begeleiden op uw tocht.

 

Wij van onze kant willen u graag helpen om van start te gaan en om u verder te begeleiden op uw zoektocht die wel een tijdje in beslag zal nemen.

 

Om die noodzakelijke ontwikkelingstijd te overbruggen zal geduld nodig zijn. Alsook zal er een sterk uithoudingsvermogen nodig zijn. U zal namelijk merken dat als u vordert het gerust kan zijn dat u meer weerstand zal ondervinden van mensen die rondom u zijn. Zelfs familie leden en goede vrienden kunnen zich dan tegen jou en je bijbelstudie keren, in de hoop dat je zal afhaken.

 

Wij willen u geen blaasjes wijsmaken en valse hoop geven of bepaalde fantasieën voorschotelen om u en uw naaste te plezieren. Neen de bijbel eist een harde realiteit van erkenning van bepaalde zaken, ook al mag de traditie er heel andere ideeën op na houden.

 

Als u op zulke punten komt van vertwijfeling zal u zich moeten durven laten leiden door Diegene Die u roept. Hierbij zal gebed, of een spreken met Die Hoogheid de beste oplossing zijn.

 

In het kort gezegd zal u om uw zoektocht naar God aan te vangen en goed te volbrengen, veel studie-ijver, moed en doorzettingsvermogen nodig hebben, alsook de on-ontbreekbare Bijbel.

 

Wij wensen u bij die zoektocht veel succes toe en hopen u hier en op onze andere sites van dienst te zijn.


Verdere gegevens over de Beste Gids

Ontstaan van ons wereldbestel

Om op zoek te gaan naar God moet men eerst op zoek gaan naar het aller begin .. het ontstaan.

meer lezen 0 Berichten

Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

Omtrent het ontstaan van het universum, mens, dier en plan is er heel wat discussie. Het is verkeerd te denken dat geloof en wetenschap elkaars vijanden moeten zijn of elkaar uitsluiten.

meer lezen 0 Berichten

Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

Het universum geschapen terwijl er nog geen mens bestond. Wie kan er dan echt zeggen wat er in feite echt gebeurd is?

meer lezen 0 Berichten

Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

Wetenschap staat al eeuwen voor vele raadsels, ook al mogen sommige schijnbaar opgelost zijn, steeds wordt men verrast door nieuwe vindingen.

meer lezen 0 Berichten

Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

Doorheen de geschiedenis hebben velen naar antwoorden gezocht en meerdere theorieën ter discussie gebracht.

Hoe meer we ontdekken hoe meer we ook geconfronteerd worden met dingen die wij nog niet weten of nog niet kunnen verklaren.

meer lezen 0 Berichten

Werken, studeren en zoeken samen mogelijk

Wanneer wij al gebonden zijn door sociale verplichtingen hoeft ons dit niet te weerhouden om op zoek te gaan naar God.

Het bestuderen van de bijbel kan makkelijk naast andere activiteiten komen te staan zonder deze in de weg te staan.

meer lezen 0 Berichten

Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan

Niet alle kaartenmakers zijn even goed en leveren niet dezelfde kwaliteit af. Om een zoektocht goed aan te vangen kiest men daarom best die kaarten van de Beste of Grootste Ontwerper, in dit geval van Diegene waar men op zoek naar is.

meer lezen 0 Berichten

Een Ruggengraatsboek

Voor een opgroeiend persoon is het belangrijk dat deze de juiste voedingsstoffen te verorberen krijgt en dat hij de juiste leerstof voorgelegd krijgt om zich geestelijk te verrijken.

Tracht u zichzelf lekker te voelen in een gezond lichaam en zoekt u daarom ook goede voedingsstoffen uit om u te spijzen?

Bereidt u zichzelf voor als een een lange reis wil maken?

meer lezen 0 Berichten

De Goede Ruggengraat

In vorige tekst hebben wij gezegd dat een menselijk lichaam behoefte heeft aan een goede wervel. Een gezond lichaam is opgebouwd rond een goede ruggengraat.

Als we meer willen leren over God en tot een goede relatie met Hem willen komen, moeten we ook een goed gestructureerd lichaam verwerven. 

meer lezen 0 Berichten

Handleiding voor de zoektocht Deel 1

Wanneer u op zoek wenst te gaan naar God kan u best een goede handleiding en begeleidingsboek of gids gebruiken. Hiertoe raden wij u de Bijbel of Heilige Schrift aan.

Eerst kijken wij rondom ons, naar de mensen en plaatsen waar wij kunnen verblijven en naar toe gaan.

meer lezen 0 Berichten

Handleiding voor de zoektocht Deel 2

Voor wij de tocht aanvangen kiezen wij best wie en wat wij mee willen nemen en welke gids wij ons de juiste weg laten tonen.

meer lezen 0 Berichten

Bijbel Nuttige Gids voor kennis, onderricht en aanmoediging

“Toen raakte de Heer met zijn hand mijn mond aan. En Hij zei: "Let op, Ik geef je de woorden die je moet zeggen. Ik leg ze in je mond.” (Jeremia 1:9 BasicBijbel)

 “16 Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals het God het wil. 17 Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. (lees verder)” (2 Timotheüs 3:16-17 BasicBijbel)

 “3 We vertelden jullie het goede nieuws niet met oneerlijke bedoelingen. Ook was het geen slimme manier om te proberen rijk van jullie te worden. 4 Nee, we brachten het goede nieuws omdat God ons die taak heeft gegeven. We vertellen de mensen geen dingen die ze graag willen horen, om hen te plezieren. Maar we zeggen wat God wil dat we zeggen. Want we willen alleen Hém plezieren. En Hij weet wat er werkelijk in ons hart is.” (1 Thessalonicen 2:3-4 BasicBijbel)

 “We danken God er aldoor voor dat jullie naar ons hebben geluisterd. Toen jullie onze boodschap hoorden, begrepen jullie dat het geen woorden van mensen waren. Maar jullie geloofden gelijk dat het een boodschap van God was. En dat is het ook. En omdat jullie dat geloofden, kan het woord van God nu zijn werk in jullie doen.” (1 Thessalonicen 2:13 BasicBijbel)

 “Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd.” (Johannes 14:26 BasicBijbel)

 “Profetieën zijn geen woorden die mensen zelf hebben bedacht. Maar doordat de Heilige Geest zijn woorden aan mensen gaf, hebben die mensen namens God gesproken.” (2 Petrus 1:21 BasicBijbel)

 “En alles wat vroeger is opgeschreven, is opgeschreven om ons iets te leren. Want door die woorden worden we aangemoedigd om vol te houden in het geloof en om hoop te blijven houden.” (Romeinen 15:4 BasicBijbel)

 “Want de Heer bestraft de mensen van wie Hij houdt. Ja, Hij bestraft je zoals een vader zijn zoon bestraft, omdat hij van hem houdt.” (Spreuken 3:12 BasicBijbel)

 “En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken.” (Johannes 16:8 BasicBijbel)

 “Ze moeten zich houden aan de waarheid van Gods woord zoals het hun geleerd is. Want dan kunnen ze ook andere mensen in het geloof opvoeden en opbouwen. Ook zullen ze dan een goed antwoord hebben aan de mensen die niet willen gehoorzamen.” (Titus 1:9 BasicBijbel)

 “Van alles wat met hen gebeurd is, kunnen we iets leren. Het is een voorbeeld voor ons. Het werd lang geleden opgeschreven als waarschuwing voor de mensen van nu, aan het eind van de tijd.” (1 Corinthiërs 10:11 BasicBijbel)

 “Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd: "Mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door.” (Hebreeën 12:5 BasicBijbel)

 “Als je stopt met het doen van slechte dingen, ben je als zo’n gouden bord of beker: de Heer kan je goed gebruiken voor een mooie taak. Je bent dan geschikt voor elke taak die Hij je wil geven.” (2 Timotheüs 2:21 BasicBijbel)

 “Maar jij, man van God, blijf ver bij al deze dingen vandaan. Verlang naar eerlijkheid, een heilig leven, geloof, liefde, geduld en vriendelijkheid.” (1 Timotheüs 6:11 BasicBijbel)

 “De andere elf apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook mensen die geen Joden waren het woord van God geloofden.” (Handelingen 11:1 BasicBijbel)

 “Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht.” (Hebreeën 4:12 BasicBijbel)

 “God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er óók voor zorgen dat jullie dat ook kúnnen.” (Filippenzen 2:13 BasicBijbel)

meer lezen 0 Berichten

Aanvullende lectuur op andere websites

 

1.      Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

 

2.      Geloof door het horen

 

3.      Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

 

4.      Voor het maken van een grote reis

 

5.      Kleurblindheid en verkeerscode

 

6.      De Bijbel als Gids en als leidraad

 

7.      Bible a guide – Bijbel als gids

 

8.      De Bijbel als instructieboek

 

9.      Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

 

10.  Ongelezen bestseller

 

11.  Boek der boeken en groot meesterwerk

 

12.  Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

 

13.  Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

 

14.  Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

 

15.  Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

 

16.  Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

 

17.  Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

 

18.  Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

 

19.  Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht

 

20.  Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

 

21.  Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

 

22.  Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

 

23.  Order of Bible Books – Volgorde Bijbelboeken – Liste des livres de la Bible

 

24.  Reden voor het lezen van de Heilige Schrift

 

25.  Nut van het lezen van de Bijbel

 

26.  Het belang van het lezen van de Schrift

 

27.  Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

 

28.  Wees bij het lezen van de Bijbel u bewust van het taaleigen

 

29.  Woord zonder boeien vol van kracht

 

30.  Want het is geen leeg woord

 

31.  Voorzien om te lezen

 

32.  Bijbellezen bij nat weer

 

33.  Naamsverandering voor het behoud van vrede

 

34.  Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking

 

35.  Belangrijkheid van Gods Naam

 

36.  Heil tot de gezondene van God of Zeus

 

37.  De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

 

38.  Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

 

39.  Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

 

40.  Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

 

41.  Bijbelvertalingen vergelijken in meerdere talen

 

42.  De Bijbel in 451 talen beschikbaar in 2009

 

43.  De wereld telt 459 volledige & 2049 gedeeltelijke bijbelvertalingen in 2010

 

44.  Bijbel via SMS

 

45.  Letterlijke bijbelvertaling verkozen

 

46.  Hebt u een Engelse Bijbevertaling?

 

47.  Fragment oudste Bijbel ter wereld hervonden door student

 

48.  Myconius Bijbel herontdekt

 

49.  Nanobijbel

 

50.  Digitaal gescande oude Bijbelvertalingen

 

51.  Oudste bijbeltekst nu online

 

52.  Codex Sinaiticus

 

53.  Codex Sinaiticus available for perusal on the Web

 

54.  Zestiende-eeuwse bijbel gedigitaliseerd

 

55.  StudieBijbel Internetversie vernieuwd

 

56.  Zeven Bijbels in gesproken vorm

 

57.  Audio bijbel van Faith Comes By Hearing in 8 talen

 

58.  AudioBijbel

 

59.  Lutherse Bijbelvertaling op internet

 

60.  De Bijbel in het moderne Nederland

 

61.  Aramese vertaling in het Nederlands

 

62.  Een Oude en een Nieuwere Bijbelvertaling

 

63.  Dieter Gerschler Luther omzetting

 

64.  Grunneger Biebel groot succes

 

65.  Zwolse Bijbel

 

66.  Nederland heeft bijna 900 kinderbijbels

 

67.  Genesis in stripvorm

 

68.  Jongerenbijbel doet het goed

 

69.  Johannes Greber NT en Ogilvie NT

 

70.  Bijbel in Gewone Taal

 

71.  NBG en KBS kondigen herziening NBV aan

 

72.  Nieuwe Bijbelvertaling: Bijbel in Gewone Taal

 

73.  Bijbelvertaling 1 miljoen keer verkocht

 

74.  Herziene Statenvertaling Kennismaking

 

75.  Stichting Herziene Statenvertaling trekt Genesis en Psalmen terug

 

76.  Het gevaar van psalmen

 

77.  Herziene Statenvertaling beschikbaar voor het publiek

 

78.  Psalmen en gezangen in het Gronings

 

79.  Psalmen in Nieuwveense Berijming

 

80.  Concordantie Statenvertaling - concordance to the Old Dutch Staten Translation

 

81.  Waterbestendige Bijbel

 

82.  Vijf Wycliffe Bijbelvertalingen voor Peru

 

83.  Koptische christenen krijgen eigen Bijbel

 

84.  Bijbel in het Arabisch

 

85.  Bijbel op cd-rom in het Arabisch

 

86.  Studiebijbel breidt uit naar Spaans taalgebied

 

87.  Gekaligrafeerde Koreaanse Bijbel

 

88.  Nieuw Testament in combinatie met de Tampa Bay zaterdageditie van krant

 

89.  Holman Bible Publishers brengt Chinese Bijbel uit

 

90.  Bijbels voor China

 

91.  Één miljoen bijbels voor China

 

92.  Bijbel in het chinees op het internet

 

93.  Bijbel in Jula

 

94.  30 jarig bestaan New International Translation

 

95.  ESV Studiebijbel

 

96.  Bijbel in de 21e eeuwse Tsjechishe vertaling

 

97.  Nieuwe Testamenten voor vier taalgroepen in Ghana

 

98.  Banjara horen God spreken

 

99.  Hausa audio Bijbel

 

100.                     Met de hand geschreven Filipijnse Bijbel

 

101.                     Kijkbijbel voor Cuba en Rwanda

 

102.                     Eerste Creoolse Bijbel

 

103.                     Nieuwe Testament in Narotaal van de Bosjesmannen

 

104.                     Bolinao Bijbel

 

105.                     Bijbelvertalingen in inheemse talen Peruanen

 

106.                     Bijbelsoftware voor Mac gebruikers

 

107.                     Bijbelverbranding in Noth Carolina

 

108.                     Bijbelexpositie in Hongarijë

 

109.                     Hongarijë exposeert zeldzame Bijbeledities

 

110.                     God wil u gunst betonen

 

111.                     Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

 

112.                     Een kerk naar smaak en taal

 

113.                     De fout is diegene van welke wij niets leren

 

114.                     Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof

 

115.                     Volmaakt in onvolmaaktheid

 

116.                     Het beste van alle dingen is te leren

 

117.                     Hij heeft mijn voeten op vaste grond gezet

 

118.                     De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

 

119.                     Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

 

120.                     Niemand is op zich bekwaam zich zelf te verbeteren