Wie of wat zijn de Christadelphians en hoe zijn ze ontstaan

Dokter John thomas stichter van een geloofsgemeenschap volgens de eerste christenen

In de 19de eeuw was er een Engels geneesheer die de overtocht maakte naar Amerika. Op de boot kwam hij met verscheiden mensen in contact die zo wat van overal over Europa kwamen en tot verschillende geloofsgemeenschappen behoorden.

 

Het viel hem op dat al diegenen die zich christen noemden toch zeer verschillende leerstellingen volgden en ook zeer verschillende gebruiken hadden om hun geloof te belijden.

 

Als arts was hij een man van de wetenschap en onderzoek. Zo veel verschillen horend omtrent  een geloof dat hetzelfde werd genoemd 'christendom' deed hem vragen stellen omtrent dat geloof. Ook zijn eigen geloof stelde hij in vraag.

 

Om zijn carrière verder uit te bouwen had hij een een aanstelling als chirurg geaccepteerd op het schip Markies van Wellesley, die op 1 mei 1832 vertrok van St Katharine Docks, Londen naar New York. Het schip zeilde in stormachtig weer dat de hele reis duurde. Tijdens een hevige storm verloor het schip de top van de belangrijkste mast en zware zeeën stoven in de verschansing, het wassende water sleurde alle beweegbare van het dek. Het schip liep uiteindelijk in ondiep water aan de grond voor de kust van Nova Scotia. Op twaalf opeenvolgende gelegenheden werd het schip opgenomen door de golven. Elke keer dat de kiel met zo'n kracht tegen de zeebodem sloeg waren zowel de bemanning en de passagiers ervan overtuigd dat het schip zou breken.

Uit angst dat zijn leven op het punt stond om tot een einde te komen begon Dr. Thomas, vastbesloten om te sterven met een gebed op zijn lippen, te bidden om genade. Hij was zeer bewust van een leegte in zijn kennis over wat er zou gebeuren met hem als hij zou sterven. In zijn smeken tot God maakte hij een gelofte om zijn leven te wijden aan Hem, indien hij zou worden gespaard. Indien hij dit zou overleven zou hij besluiten om zijn leven aan religieuze studie te wijden en op zoek te gaan naar de waarheid over de kwestie van leven en dood.

Geholpen door een verandering in de windrichting, waren de inspanningen van de kapitein om het schip terug te keren naar de zee succesvol en na een laatste hevige botsing met de ondergrond dreef het schip uiteindelijk vrij.

 

Dr.Thomas vergat nooit zijn gelofte en bracht de rest van zijn leven door met zich te wijden aan Bijbelstudie, vastbesloten om de ware boodschap van de Schriften te begrijpen.

 

In Noord Amerika trok hij rond en predikte hij het Woord van God. Zijn lezingen raakten meerdere pioniers die verder kleine groepjes van Bijbelonderzoekers maakten. Sommige van zijn leerlingen, zoals Charles Taze Russell vormden dan weer eigen kleine groepen die verder uitgroeiden tot op heden.

 

De bijbel ernstig onderzoekend ontdekte hij dat die verschillende denominaties dingen predikten die helemaal niet volgens de bijbel waren.  Op basis van zijn nieuwe inzichten van de Bijbel, besloot Thomas zich te laten herdopen (de tweede en laatste doop) in 1847 en de groepen van gemeenten en individuen die zijn overtuigingen deelden bleef groeien.

In 1848 werd de beweging internationaal toen hij naar Engeland terug reisde om te verkondigen wat hij nu zag als de ware evangelieboodschap.

 

Bij zijn terugkeer naar Amerika verplaatste Dr Thomas van Richmond, Virginia, naar New York City en begon daar te prediken. Hij maakte er een punt van om tot de joodse gemeenschap te spreken. Dit omdat Dr Thomas was gekomen te geloven dat het christendom de wet van Mozes niet heeft vervangen, maar eerder vervuld heeft. Hij geloofde dat christenen door het geloof en de doop moesten uitgroeien tot het "zaad" (of "nakomeling") van Abraham.


Het was in deze tijd dat Dr Thomas en degenen die soortgelijke opvattingen deelden bekend werden als de Koninklijke Vereniging van Gelovigen. Deze groep gelovigen gebruikte de term "ecclesia", een Grieks woord voor "assembly",  "vergadering" of "samenkomst", om hun gemeenschap te beschrijven. De beweging had echter, geen 'officiële' naam tot 1864, toen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog een naam  werd gekozen. In plaats van een systeem van geestelijkheid te hebben zoals in de regulier gekende kerk, greep thomas terug naar de werking van de eerste christenen. Hij wenste dat ware gelovigen er toe zouden komen te leven als Christus Jezus het zijn discipelen had geboden. De opbouw van de gemeenschap in de eerste eeuw, zoals ze door de apostelen werd voorgesteld, werd het patroon dat Dr. Thomas zijn volgelingen ook zouden aannemen. Hierbij is het zoals in de eerste geloofsgemeenschap van volgelingen van Jeshua, Christus Jezus, de Messias, dat iedereen zich nederig zou opstellen als broeder en zuster van elkaar. Hiervan komt ook de andere naam die wel eens aan de Christadelphians wordt gegeven, namelijk Broeders in Christus. Al de broeders nemen gelijke verantwoordelijkheid op en er bestaat niet echt een hiërarchie waarbij de één meer zou zijn dan de ander.  Voor de orde van de dienstregeling wordt er wel in de gemeenschappen een rooster opgesteld voor de rol van voorzitter en de sprekers tijdens de vergaderingen.


Toen in 1861 de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak, reisde Dr Thomas naar het zuiden en werd bezorgd dat de oorlog gelovigen in tegenover elkaar staande partijen bracht. De beweging als geheel was van mening dat de oorlog hen verplichte om een tribune op te stellen voor wat zij geloofden en voorop te stellen waarom zij als gewetensbezwaarden niet in de strijd konden betrokken raken. Om te worden vrijgesteld van militaire dienst, was het nodig dat de gelovigen moesten behoren tot een erkende religieuze groep die het niet eens was met de deelname aan de oorlog. Dus in 1864 bedacht Dr. Thomas  de naam Christadelphian om de leden van de beweging te identificeren. sommigen hadden zichzelf al de naam Thomasites of Thomasiten toebedeeld, waarvan enkele gropen tot vandaag nog deze titel gebruiken om zich te onderscheiden van andere christenen.

 

De term Christadelphian komt uit het Grieks en betekent "Broeders in Christus". Het was tijdens de oorlog dat Dr Thomas werkte aan de drie delen van Eureka, die de betekenis van het boek Openbaring besprak.


Op 5 mei 1868 keerde Dr. Thomas  terug naar Engeland, waar hij ook veel rond trok om lezingen te geven  over het Evangelie en ontmoetingen te voorzien met Christadelphians in Engeland. Tijdens deze periode van zijn leven vond hij uitgebreide ondersteuning en hulp van Robert Roberts, die zich bekeerd had tijdens een vorige bezoek aan Engeland door Dr Thomas. Na zijn terugkeer naar Amerika, maakte Thomas een laatste tournee voor de Christadelphian gemeenten voorafgaand aan zijn dood op 5 maart 1871 in Jersey City. Hij werd begraven in de Green-Wood Cemetery, Brooklyn, New York.


Geloofspunten en houding van Christadelphians

De pacifistische houding van de Christadelphians is ondersteund door het geloof dat wij zoals Jezus Christus moeten worden.

 

Christadelphians of Broeders in Christus willen zoals de apostelen en eerste Christenen hun geloof stellen in rabbi Jeshua (Jezus Christus) die door God is gezonden om God aan de wereld verder kenbaar te maken. Jezus heeft die opdracht ook verder door gegeven aan zijn volgelingen, die als zij een waardig navolger van Christus willen zijn of waardig de naam 'Christen ' willen dragen dan ook die opdracht tot getuigenis moeten waar maken.

 

Christadelphians geloven in slechts één Ware God, de Allerhoogste God over alle andere goden, de Adonai, Elohim Hashem Jehovah. Deze God van Abraham, Isaak, Jakob, Christus en zijn volgelingen, is de Schepper van hemel en aarde en heeft het recht om over alles te heersen. Hem komt namelijk alles toe als Oneindige Oppermachtige Maker.

 

Wij geloven dat God ons geschapen heeft en dat Hij ons roept om met Hem een relatie aan te gaan en te leven in een eeuwigdurende maatschappij volgens het Plan van God. Die eeuwigdurende vrede in Gods Koninkrijk is de hoop die ons gegeven is, maar waarvoor wij ook iets tegenover moeten stellen.

 

Wij geloven dat God Zijn geliefde zoon Jeshua (Jezus Christus) naar de aarde heeft gezonden om Jehovah te openbaren en om te bewijzen aan de mensheid dat het mogelijk is dat een mens God Zijn Wetten gehoorzaamd uit eigen wil en niet uit dwang of angst voor een verschrikking.

 

Wij zijn er van overtuigd dat Jezus niet zijn eigen wil deed maar de Wil van God, en zich aanbood als slachtoffer voor de vele zonden die de mensheid heeft begaan sinds de zondeval in het aards paradijs.

Wij geloven dat God Jezus zijn zoenoffer heeft aanvaard, waardoor er vergeving van onze zonden en Goddelijke genade over ons gekomen is.

 

Indien wij bereid zijn dat zoenoffer te aanvaarden, Jezus te erkennen voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft, kunnen wij in verzoening met Jezus Christus opgenomen worden in Gods familie.

 

Om echter deelgenoten te worden van die Goddelijke Gemeenschap moeten wij tot geloof komen in de Ene Ware Almachtige God en Zijn zoon. Tot het geloof gekomen moet men dan ook over gaan tot de aanbieding om zich te laten witwassen of vrij pleiten van schuld, door volledige onderdompeling in de doop in naam van Jezus Christus.

 

Na de doop, die enkel kan plaats grijpen als men vergeving wil vragen van voorgaande fouten, moet men er gaan aan werken om in de toekomst geen fouten meer te begaan.

Wij geloven dat elke mens de kans krijgt om een nieuw leven in Jezus Christus op te bouwen, waarbij die persoon als herboren deel kan uitmaken van de gemeenschap en service met andere gelovigen. Elke dag moet die persoon Jezus als zijn meester volgen, er steeds aan werkend om een onzelfzuchtig leven te leven op basis van een liefde voor God en voor de naaste. Het leven van de gelovige is een van biddend vertrouwen in God en van rust en toegewijde service.

 

De doop of hergeboorte van een tot de christenheid gekomen persoon is geen vrijspraak om dan maar verder te leven als voorheen.

Wij geloven namelijk dat Gods Wetten ook blijvend geleden voor Christenen die zowel gehoorzaamheid aan Jezus Christus als aan Jehovah God moeten tonen.

 

Wij geloven dat indien wij ons best doen om zo juist mogelijk te leven volgens de regels van God, deze via de bemiddelaar en advocaat Jeshua goedgezind zal zijn om over onze fouten of zonden heen te zien, waardoor Jezus, in zijn autoriteit verkregen van God, dan al of niet kan beslissen om ons toe te laten in het Koninkrijk van God.

 

Het is op de wederkomst van Christus dat wij ons verheugen en vertrouwen dat Gods Plan waarheid zal worden. Wij geloven namelijk dat God een God van orde, liefde en waarheid is, die geen leugens verteld en Zijn beloften steeds na komt.

 

Ook al is de mens een zondig wezen mogen wij rekenen op de genadegave en de beloften die God in het verre verleden heeft gegeven.

 

Jezus' volmaakte leven, offerdood en opstanding tot onsterfelijkheid garandeert dat de mens twee vijanden (zijn zondigheid bekend als de duivel en zijn sterfelijkheid bekend als de dood), helemaal veroverd heeft. Jezus is de eniggeboren Zoon van God, maar deelde elk aspect van onze natuur. Hij kon verleid worden tot zondige daden, maar viel niet in de val, waardoor hij een zondeloos leven leidde.

 

Zijn opstanding na zijn gruwelijke dood is een getuigenis van wat er tot elk menselijk wezen kan gebeuren. Wij kunnen daarom ook onze hoop op een wederopstanding stellen als wij voldoen aan de eisen om gered te worden. Die houden in dat men een persoon moet zijn die geloof stelt in de dingen vermeld in de Bijbel, het Woord van God, en erkenning schenkt aan de hemelse Vader en Enige God plus aan zijn Koninkrijk, en aan de naam van Jezus Christus.

 

Om tot God te kunnen komen moet men Hem intens met een eerlijk hart zoeken en naar Zijn Woorden luisteren. Indien men bereid is om naar God te luisteren zal Hij ook naderen en die luisterende bereidwillige mens willen leiden.

 

Wij geloven dan ook dat het God is die de mens roept en begeleidt op Zijn wijze. Hierdoor kunnen mensen op verschillende manieren tot God komen. Maar het is aan ieder van ons gelegen om de juiste keuzes te maken, want op die gemaakte keuzes zullen wij in de toekomst, bij Jezus wederkomst ook aangerekend worden.

 

Als Christus 'discipelen geven wij onze trouw aan hem. Christadelphians geloven dat het de mens zijn taak is om in een goede relatie met de Schepper te leven. Hiertoe leven zij als burgers van Zijn koninkrijk, wachtend op de terugkeer van zijn zoon. Daarbij gehoorzamen wij alle menselijke wetten, behalve wanneer ze in strijd zijn met Gods geboden. Gods regels staan voor ons als gelovigen op de eerste plaats. Deze horen wij na te leven en niet te breken.
Zo zijn er verscheidene wetten en regels waar wij als gelovige moeten aan houden, maar deze kunnen allen samen gevat worden in de Gouden regel Boven al bemin één God en uw naaste als u zelf.
Wij geloven dat wij ons in die mate moeten houden aan de Goddelijke regels dat wij ons ook moeten onthouden van alles wat in strijd is met Gods Geboden en Gods Will. Zo moeten wij alle immoraliteit vermijden en alle heidense gebruiken schuwen. Ook al leven wij in deze wereld, mogen wij niet van deze wereld zijn, maar moeten wij God toe behoren.

Bespreking of artikelen over de Christadelphians

Nederlandstalige teksten over de Christadelphians of Broeders in Christus, op andere websites

 

1.  Geloof voor God aanvaardbaar

 

2. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

 

3.  Dienaar van zijn Vader

 

4.  Christadelphians kinderen van God

 

5.  Volgens eerste eeuw patronen

 

6.   Stichter van een beweging

 

7.  Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

 

8.  Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

 

9.  16° Eeuwse Broeders in Christus

 

10.   Broeders in Christus

 

11.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

 

12.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

 

13.   Waar zijn de klauwende Vlaamse Leeuwen gebleven 2 Mondgesnoerde Vlamingen

 

14.   2010 – 2014 in review

 

15.   Broeders in Christus 2013 & 2014 in review

 

16.   Seizoen 2013-2014

 

17.   Samen werken aan een Open Gemeenschap

 

18.   Bedenkingen: Gods eigen Volk

 

19.   Mijn (Christadelphian) geloof

 

20.   Christadelphian mens

 

21.   Thomasites

 

22.   Christadelphians wereldwijd

 

23.   Christen mensen met ons geloof

 

24.  Geloofspunten van de Christadelphians

 

25.   Organisatie gemeenschap

 

26.   Organisatie der Broeders in Christus

 

27.   Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

 

28.   Het verband tussen Bijbelvorsers, bijbelonderzoekers en Broeders in Christus

 

29.   Wie kan zich beroepen op C.T. Russell

 

30.   Sekten in context van secularisatie

 

31.   Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters

 

32.   Woorden in de Wereld

 

33.   Missionaire hermeneutiek 3/5

 

34.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

 

35.   Op weg naar 2014-2015

 

36.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

 

37.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

 

38.   Een nieuw seizoen voor de deur

 

39.   Een kerk naar smaak en taal

 

40.   Is er een komende Eindtijd

 

41.   Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia

 


Teksten over geloof

1.       Mening, overtuiging of opinie

 

2.       Hersenen beheersen geloof in religie

 

3.       Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.

 

4.       Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie

 

5.       Eerst denken dan praten

 

6.       Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

 

7.       Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

 

8.       Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

 

9.       Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

 

10.   Vrijheid van mens en centrale plaats in ons wereld- en mensbeeld

 

11.   Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 

12.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

 

13.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

 

14.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

 

15.   Belang van terug te grijpen naar essentiële waarden

 

16.   Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

 

17.   Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

 

18.   Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis

 

19.   Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

 

20.   Gods vergeten Woord 7 Verloren Wetboek 6 Eredienst

 

21.   Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel

 

22.   Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof

 

23.   Ongelezen bestseller

 

24.   Bijbel op de eerste plaats #3/3

 

25.   Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

 

26.   Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

 

27.   Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

 

28.   Missionaire hermeneutiek 1/5

 

29.   Missionaire hermeneutiek 4/5

 

30.   Beproevingen en geloof

 

31.   Geloof is te weten dat er een oceaan is omdat je een beekje gezien hebt.

 

32.   Geloof een verbintenis tot de beloften van Christus en een verbintenis aan de eisen van Christus

 

33.   Esoterisch geloven

 

34.   Geloven om te begrijpen

 

35.   Geloof heeft te maken met hoe je voelt

 

36.   Overtuiging voor de dingen die God beloofde

 

37.   Geloof is dat God hetgene zal doen wat juist is.

 

38.   God werkt het geloof

 

39.   De Leidsman van geloof

 

40.   Wegen die tot God leiden

 

41.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

 

42.   Een goddelijk Plan #4 Beloften

 

43.   Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters

 

44.   Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken

 

45.   Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

 

46.   Christendom blijft van invloed

 

47.   Niet spelen met Christelijk geloof

 

48.   De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?

 

49.   De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?

 

50.   De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen

 

51.   De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

 

52.   De nacht is ver gevorderd 24 Studie 4 Zorg voor de naaste

 

53.   Fragiliteit en actie #11 Horen

 

54.   Het geloof delen

 

55.   Trouw wanneer het meest nodig is

 

56.   Geloof is een pijpleiding

 

57.   Geloof zoals aardappelen

 

58.   Geloof dat stenen verplaatst

 

59.   Vuur in zich hebben om anderen warm te maken

 

60.   Een alles oplossend geloof

 

61.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

 

62.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

 

63.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed

 

64.   Vrees hebben voor de juiste persoon

 

65.   Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof

 

66.   Geloof waar je uit leeft

 

67.   Ter verdediging van Twijfel

 

68.   Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn

 

69.   Geloven verwondering over God

 

70.   Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is

 

71.   Gij zult hem de naam Jezus geven

 

72.   Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan

 

73.   De genezing van de verlamde

 

74.   Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

 

75.   Liefde voor Jezus Christus

 

76.   Indien u nu zou sterven

 

77.   Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd

 

78.   Vrees klopte aan de deur

 

79.   Faalangst, en angst voor het onbekende

 

80.   Zeker zijnde van Bevrijding

 

81.   Hij zal geen goede dingen weerhouden

 

82.   Laat de hoop in Uw Koninkrijk bevestigd worden

 

83.   Liefde door geloof zonder te zien

 

84.   Wie zichzelf kent, is mild voor een ander

 

85.   Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof

 

86.   Heb vertrouwen in je geloof ... twijfel aan je twijfels

 

87.   Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden

 

88.   Virussen van onze maatschappij

 

89.   Politiek en macht eerste prioriteit #1

 

90.   Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid

 

91.   Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord

 

92.   Steeds meer Amerikanen niet-gelovig

 

93.   Meerderheid Duitse ondernemers gelooft in God

 

94.   Britten: gelovig maar weinig praktiserend

 

95.   Oorlog in kerkenland

 

96.   2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is

 

97.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

 

98.   Woorden in de Wereld

 

99.   Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument

 

100.  Belemmeringen voor uw doel

 

101.  Hoe omgaan met ander geloof

 

102. Laat mij geloofszaadjes zaaien

 

103. Ernstig strijdend voor het geloof

 

104. Een “zaad” voor de zegening van de gehele mensheid gekomen door de familie van Abraham

 

105. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

 

106. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof

 

107. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden

 

108. Verzoening en de gekochte race

 

109. De betrokkenheid van geniaal leerlingschap

 

110.  In Talen sprekend

 

111.   Vaderschap complex en uniek verschijnsel 2/2

 

112.  Bij het heengaan van een geliefde

 

113.  Waaronder zou men je plaatsen

 

114.  De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

 

115.  Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

 

116.  Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

 

117.  Een race niet voor de snelste, noch een strijd om de sterkste

 

118.  De Dag is nabij #3 Niet laten verrassen

 

119.  Leven van Christus leerstellingen

 

120. Gehoorzamen aan God

 

121.  De Afstraling van Gods Heerlijkheid

 

122. Samen werken aan een Open Gemeenschap

 

123. Al of niet verenigen