Waarom zou men opzoek gaan naar God

Tegenwoordig gaan er heel wat mensen op het internet op zoek naar allerlei dingen.

 

Maar het meest voorname in het leven wordt makkelijk over het hoofd gezien.

 

De Schepper van het universum is de goddelijke Maker van alles. Hij had met Zijn schepping een plan en wenste een goede relatie met Zijn schepping.

 

Na dat er iets was mis gegaan trof de Soevereine Maker maatregelen. De schepselen die in zijn beeltenis waren geschapen zouden van hun val af zelf moeten instaan voor hun eigen hebben en  houden.

 

Maar het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden. Die Schepper hoeft wel niet door mensen verzorgd te worden, omdat Hij niets nodig heeft en de mens Hem ook niets kan geven dat al niet van Hem is. Het is Hem namelijk die ons ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben geeft. Hij, Jehovah God,  heeft namelijk alle volken laten voortkomen uit één mens, die door Hem was gemaakt, en verspreidde hen over de aarde. Hij stelde vast hoelang zij zouden leven en binnen welke grenzen zij zouden wonen. Ook was Hij het die bepaalde dat de mensen Hem zouden zoeken, in de hoop dat zij Hem (misschien na veel rondtasten) zouden vinden.

 

Toch is God niet ver bij ons vandaan, want in Hem leven, bewegen en zijn wij, ook al willen velen niet van Hem weten. Elk schepsel heeft in zich iets meegekregen van die goddelijkheid. Geschapen in Zijn beeltenis dragen wij allen enig kenmerk van dat goddelijk DNA.

 

Allen zijn wij uit Hem voortgekomen. Doordat wij uit God zijn voortgekomen moeten wij echter niet denken dat wij Hem kunnen uitbeelden in goud, zilver of steen. God is niet te vangen in een kunstwerk of de verbeelding van een mens. Hij heeft de domheid van de mensen een hele tijd geduldig verdragen, maar roept hen nu allemaal op tot een volledige ommekeer. Want Hij heeft een dag vastgesteld, waarop Hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die Hij daartoe heeft aangewezen. Hij heeft al bij het begin der wereld die man bepaalt en Zijn beloften voor de verlosser meermaals herhaald. Het was die gezonden van God die God zou verklaren en beter kenbaar maken. Indien wij die man beter leren kennen en zullen komen in te zien dat hij de weg naar God is, zullen wij al heel wat verder op onze tocht staan om God te zoeken en ook te vinden.

 

Om iedereen te garanderen dat God Zijn woord zal houden, heeft Hij die man uit de dood ook laten terugkomen, wat iets onmogelijks lijkt maar moest dienen als voorbeeld voor wat er ook ons kan overkomen.

 

“25 Hij laat zich ook niet door mensen dienen omdat Hij Zelf iets nodig heeft. Want Hijzelf geeft aan iedereen leven en adem en alles. 26 Hij heeft uit één enkele mens alle volken gemaakt om over de hele aarde te gaan wonen. Hij heeft de grenzen vastgesteld van hun woongebieden. Hij heeft bepaald wanneer en hoelang zij zouden bestaan. 27 En Hij wil dat de mensen Hem zoeken. En als ze Hem zoeken, zullen ze Hem vinden. Want Hij is niet ver bij ons vandaan. 28 Want wij leven, bewegen en bestaan dankzij Hem. Dat hebben ook jullie eigen dichters gezegd: ‘Wij lijken ook op hem.’ 29 Wij lijken dus op God. Dan moeten we niet denken dat Hij een gouden of zilveren of stenen beeld is dat door mensen is gemaakt. 30 Vroeger stond God het toe dat wij niets van Hem af wisten. Maar nu zegt God dat alle mensen in Hem moeten geloven en moeten gaan leven zoals Hij het wil. 31 Want op een dag zal Hij over alle mensen van de aarde rechtvaardig rechtspreken. Hij heeft een Man aangewezen om op die dag Rechter te zijn. Om iedereen te bewijzen dat Hij díe Man heeft aangewezen, heeft Hij Hem uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt."” (Handelingen 17:25-31 BasicBijbel)

"Waarom laat God zich niet gewoon gemakkelijk zien en vinden?" zou je kunnen denken en zeggen.

 

Maar die God heeft wel degelijk Zijn vinger afdrukken op deze wereld geplaatst.

 

"Als God bestaat, waarom laat hij me dan naar hem zoeken?" zou je kunnen opperen.

 

Vele millennia geleden was het de mens zelf die afstand nam van God. De mens zelf twijfelde over de macht en rechtschapenheid van God. Ook dacht de mens dat hij zelf wel beslissingen kon nemen en daarvoor God helemaal niet nodig had. Daarom heeft God het beslissingsrecht voorlopig in de handen van de mens gegeven.

 

Doorheen de jaren heeft God de mens wel niet in de steek gelaten. Steeds was Hij nabij om in te springen waar nodig. ook heeft Hij regelmatig signalen gegeven om de mensen te laten weten dat Hij er was en ook gevonden wou worden.

 

"En wat als ik allang op zoek ben, maar God en de zin van mijn leven nog steeds niet heb gevonden?"

 

Nou dat is een vraag die wij moeten beantwoorden met een wedervraag. Hoe mooi het leven verder ook kan zijn, wij begrijpen dat het voor frustratie kan zorgen.

Maar in welke mate hebt u gezocht of hebt u zich willen inzetten om tot God te komen?

Bleef u met uw gedachten misschien te intiem verbonden met het werelds gebeuren? Stond de wereld jou misschien veeleer ter harte?

 

Je moet weten dat God namelijk het hart kent en onderzoekt. Hij kent uw motivatie en uw intentie, en zal daar voorzeker rekening mee houden. Voor ons kan u veel verbergen, maar voor God is dat niet mogelijk.

 

“Maar de Heer zei tegen Samuel: "Let er niet op hoe hij er uitziet. Let er ook niet op dat hij zo groot is. Want hem heb Ik niet uitgekozen. Het gaat immers niet om wat je ziet. Want een mens kijkt hoe de buitenkant is, maar Ik kijk hoe hij innerlijk is."” (1 Samuël 16:7 BasicBijbel)

 

Indien Hij die uw innerlijke kent inziet dat u niet de juiste instelling hebt of verkeerde intenties hebt met uw zoektocht zal Hij ook niet ter hulp komen. Zoals in elke goede relatie moet er een wederzijds vertrouwen zijn. Alsook als je op zoek gaat naar God zal je moeten gaan luisteren naar Hem als Hij signalen geeft.

Als je met een vergrootglas op zoek gaat moet je ook door dat glas zien en datgene wat het vergroot trachten te ontcijferen. Niet anders bij God.

 

Als je op zoek gaat naar God moet er een goede reden voor zijn. Alsook moet je die zoektocht werkelijk willen aanvangen. Niemand kan je er toe dwingen, want met dwang kom je toch nergens. Het moet uit eigen beweging komen, van diep in je hart. Hem is het die je uiteindelijk zal moeten gaan vinden om dan van harte te gaan dienen. Want de Heer en Meester van alles, de Elohim Hashem Jehovah, Wiens Naam Heilig is, ziet en weet alles.

 

Wij kunnen niet weten wat er in je hoofd om gaat, maar God weet dat wel.


 “En jij, Salomo, houd van de God van je vader. Dien Hem van harte. Want de Heer weet alles wat er in je hart en in je gedachten is. Als je van Hem houdt, zal Hij altijd naar je luisteren. Maar als je Hem verlaat, zal Hij jou ook voor altijd verlaten.” (1 Kronieken 28:9 BasicBijbel)

 

Het zoeken naar God mag in het begin lijken op een zoeken van een naald in een hooiberg. Maar je zal merken dat het eigenlijk veel makkelijker zal zijn dan het zoeken naar contacten op het internet en deze goed te leren kennen.
God laat zich veel meer en beter kennen dan al die 'vrienden' op de sociale media.

 

Wij moeten beseffen dat God alles van ons weet, maar wij moeten Hem ook dat gevoelen geven dat wij werkelijk willen dat Hij alles van ons te weten komt. Wij moeten onszelf bloot geven voor Hem. Wij moeten Hem in ons hart laten kijken en onze gedachten door Hem laten onderzoeken.

 

Kijk naar het gebed van Koning David dat ook voor jou kan helpen

 

“God, ik wil dat U alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.” (Psalmen 139:23 BasicBijbel)

 

Velen van ons willen op deze wereld zo veel mogelijk geld verdienen. Zij hebben al hun hoop gesteld op materiële schatten. Zij denken dat al die materie hun geluk kan bij brengen, maar zullen moeten ondervinden dat het het tegendeel kan zijn.

 

Meerderen verdrinken in de materie en verliezen de menselijke waarden. Sommigen zelfs zo danig, dat zij zelfs een onmens voor anderen kunnen worden.

Wie weet sneller dan men verwacht zal men gaan inzien dat al die materie vergankelijk is.

 

Jongeren vinden tegenwoordig al heel snel iets verouderd en niet goed meer. De smartphone van vandaag zal over enkele maanden al oud zijn en na een jaartje voor velen al afgeschreven als een ouderwets ding. Na drie jaar willen velen het zelfs nog niet eens hebben.

 

Indien wij ons ogen gesteld hebben op de vergankelijke dingen en ons hart helemaal in de ban is van die materie zal er weinig plaats zijn voor het geestelijke. en God wil juist dat wij meer aandacht schenken aan het geestelijke, wat voor Hem van veel hogere waarde is.

Oude computers mogen nu voor velen niet meer naar vermogen werken. Velen zijn er niets meer mee. Ook dat tuig dat enkele jaren geleden een wonder ding bleek te zijn is nu afgeschreven en vervangen door veel snellere toestellen die ook veel dunner en handelbaarder zijn geworden.

Voor de Allerhoogste komt het er op aan dat jij je inwendige computer zo goed mogelijk laat werken. Het zijn je eigen radarwerkjes die hun werk zullen moeten doen en je tot inzicht zullen laten doen komen.

 

In het besef dat al die hebbedingen hun waarde snel kunnen verliezen en dat heel wat dingen die de mens maakt in de verbrandingsoven zullen terecht komen bij het ander afval dat de mens met hopen produceert, zullen wij de waarden van Gods schepping moeten hoog achten.

 

Zoals de metalen uit de stenen moet gewonnen worden door het in de  de smeltoven zuiver te maken, moeten wij de Meester smid ons laten bewerken in het door Hem aangewakkerde vuur. Enkel als wij ons in Gods smeltoven willen laten zuiveren zullen wij zinnige antwoorden waarnemen en oplossingen weten te vinden.

 

 “Zilver en goud worden in de smeltoven zuiver gemaakt. Maar de harten van de mensen worden door de Heer zuiver gemaakt.” (Spreuken 17:3 BasicBijbel)

 

Het is makkelijk om te gaan surfen op het net en er van alles te vinden. Maar door de bomen zien velen het bos niet meer.

 

Al die prachtige informatie die er is moet men ook degelijk kunnen analyseren en sorteren.

 

Sommigen denken al vlug dat ze het gevonden hebben. Ook denken velen al snel dat zij het lekker goed doen.


 “Iedereen vindt van zichzelf dat hij het goed doet. Maar de Heer kijkt hoe je werkelijk van binnen bent.” (Spreuken 21:2 BasicBijbel)

 

Door dat Hij elkeen analyseert en weet waar ze naar toe willen gaan, kan God hen op de proef stellen zodat zij zelf tot conclusies mogen komen die meer in lijn liggen van waar hun hart echt ligt.

 

 “En God, die weet wat er in het diepst van ons hart is, weet wat de Geest wil. Want wat de Geest voor de gelovigen bidt, is volgens de wil van God.” (Romeinen 8:27 BasicBijbel)

Als jij de juiste strategie wil aangaan en ernstig op zoek naar God wil gaan zal Hij komen klaar te staan voor jou.

 

Hij zal ook de nodige vangnetten voorzien, want weet dat die zoektocht naar God niet altijd van een leien dakje zal gaan.

God heeft namelijk te veel tegenstanders die het andere mensen zullen willen moeilijk maken om de Enige Ware God te vinden. Daarom zal je in je zoektocht steeds alert moeten zijn en de intenties van anderen moeten trachten te ontcijferen.

Wil je weten waarom je nog niet de antwoorden hebt gekregen zal je moeten na gaan wat er in jouw hoofd werkelijk af speelt.

 

In je hoofd zal je de eerste orde op zaken moeten stellen. Eens dat je goed voor je zelf hebt uitgemaakt waar je heen wilt gaan zal je de zoektocht naar God kunnen aanvangen en zal je er op mogen rekenen dat Hij dit maal wel met antwoorden zal komen volgens Zijn tijdsbestek.

Als jij je open stelt om te leren zal je merken dat geleidelijk aan al de puzzelstukjes mooi in elkaar zullen gaan passen.

 

Je moet jezelf gewoon de tijd gunnen om inzicht te verwerven. Dit kan enkel als je je helemaal wil open stellen naar God, de Allerhoogste.

Er zijn veel redenen om op zoek te gaan naar God.

 

Wie wil niet weten waar hij of zij vandaan komt en waarom wij hier leven en zo veel moeten lijden of presteren om ergens te geraken.

 

Om het nut van dit leven te leren kennen en waarom God het vele lijden toe laat,is het best om op zoek te gaan naar God en Zijn beweegredenen en Zijn plan te leren kennen.

 

Ook zal u kunnen zien hoe de Bijbel op zo vele levensvragen antwoorden geeft. Het is een openbarend boek, dat ons de nodige inzichten zal verschaffen, maar ook tot de orde zal roepen indien nodig.
Al de optekeningen die er in staan zijn namelijk gegeven om de mens te begeleiden in zijn leven.Als wij het in ons opnemen zal het ook ons tot nut zijn.

 

De Bijbel is de beste gids voor ons om op zoek te gaan naar God en zal als leidraad ook de beste geleider in ons leven kunnen zijn.


 “Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals het God het wil.” (2 Timotheüs 3:16 BasicBijbel)

 “Profetieën zijn geen woorden die mensen zelf hebben bedacht. Maar doordat de Heilige Geest zijn woorden aan mensen gaf, hebben die mensen namens God gesproken.” (2 Petrus 1:21 BasicBijbel)

 “En alles wat vroeger is opgeschreven, is opgeschreven om ons iets te leren. Want door die woorden worden we aangemoedigd om vol te houden in het geloof en om hoop te blijven houden.” (Romeinen 15:4 BasicBijbel)

 “Ze moeten zich houden aan de waarheid van Gods woord zoals het hun geleerd is. Want dan kunnen ze ook andere mensen in het geloof opvoeden en opbouwen. Ook zullen ze dan een goed antwoord hebben aan de mensen die niet willen gehoorzamen.” (Titus 1:9 BasicBijbel)

 “Van alles wat met hen gebeurd is, kunnen we iets leren. Het is een voorbeeld voor ons. Het werd lang geleden opgeschreven als waarschuwing voor de mensen van nu, aan het eind van de tijd.” (1 Corinthiërs 10:11 BasicBijbel)

 “Als je stopt met het doen van slechte dingen, ben je als zo’n gouden bord of beker: de Heer kan je goed gebruiken voor een mooie taak. Je bent dan geschikt voor elke taak die Hij je wil geven.” (2 Timotheüs 2:21 BasicBijbel)

 “Maar jij, man van God, blijf ver bij al deze dingen vandaan. Verlang naar eerlijkheid, een heilig leven, geloof, liefde, geduld en vriendelijkheid.” (1 Timotheüs 6:11 BasicBijbel)

 

Als je aan die eigenschappen bij jezelf wil werken zal God je een hand toereiken en zal je verder nog het nut van het zoeken naar God ontdekken en inzien dat Hij ook de beste oplossing is voor heel je leven, de Grootste Schat die er in de wereld bestaat.

Indien je wenst kan je ook bij ons terecht voor een Bijbelcursus. Deze kan je in België of in Nederland aanvragen bij de Broeders in Christus.

 

Alsook kan je steeds terecht op onze Broedersite en op onze ecclesia site, waar je meerdere artikelen in meerdere talen kan vinden. Ook mag je daar gerust reageren op de artikels en vragen stellen, waarop wij de tijd zullen nemen om je te beantwoorden.

Het best kan je je daar inschrijven om op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties.

 

+

 

Hoe kunnen wij u helpen met Bijbelstudie? Een leesrooster? Klik hier.

 

Een gratis Bijbelstudie blad. Klik hier.

 


Aanvullende lectuur

 

1.       Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

 

2.       De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

 

3.       Grote Levensvragen

 

4.       Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

 

5.       Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

 

6.       Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 

7.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1

 

8.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

 

9.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

 

10.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6

 

11.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

 

12.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

 

13.   Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof

 

14.   Een schat die mij alles kan geven wat ik nodig heb

 

15.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

 

16.   Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien

 

17.   God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien

 

18.   Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs

 

19.   God versus goden

 

20.   Rond God de Allerhoogste

 

21.   Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

 

22.   Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

 

23.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

 

24.   Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens Schepping en wet die vertellen over Gods eer

 

25.   Een goddelijk Plan #1

 

26.   Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

 

27.   Uitdagende vordering

 

28.   Geïnspireerd Woord

 

29.   Het betrouwbare woord

 

30.   Woord van God

 

31.   Wonder van openbaring

 

32.   Wonder van voorzienigheid

 

33.   Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

 

34.   Voorschriften ons gegeven

 

35.   Kleurblindheid en verkeerscode

 

36.   Ongelezen bestseller

 

37.   Boek der boeken en groot meesterwerk

 

38.   Authoriteit van de Bijbel

 

39.   Rond de Bijbel

 

40.   Bijbel op de eerste plaats #2/3

 

41.   Boek der boeken, de Bijbel

 

42.   Uitdagende vordering

 

43.   Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

 

44.   Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

 

45.   Uitdagende vordering 3 Goddelijk geïnspireerd 2 Onfeilbare Woord van God

 

46.   Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

 

47.   Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel

 

48.   Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

 

49.   Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht

 

50.   De Bijbel als instructieboek

 

51.   Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

 

52.   Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht

 

53.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

 

54.   Gods vergeten Woord 1 Inleiding

 

55.   Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

 

56.   Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis

 

57.   Gods vergeten Woord 4 Verloren Wetboek 3 Vroege afdwalingen en de ‘Constantinische’ omwenteling

 

58.   Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk

 

59.   Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel

 

60.   Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

 

61.   Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

 

62.   Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

 

63.   Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

 

64.   Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

 

65.   Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht

 

66.   Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof

 

67.   Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt

 

68.   Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

 

69.   Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

 

70.   Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

 

71.   Het boek in onze handen

 

72.   Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

 

73.   Het belang van het lezen van de Schrift

 

74.   Nut van het lezen van de Bijbel

 

75.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

 

76.   Een schat die mij alles kan geven wat ik nodig heb

 

77.   De Bijbel als Gids

 

78.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

 

79.   Fundament in de Schrift

 

80.   Verandering door de Bijbel

 

81.   Verwachtingen

 

82.   Want het is geen leeg woord

 

83.   Lezen wat er staat geschreven

 

84.   Gedisciplineerd de Bijbel lezen

 

85.   Bijbellezen eigen te leren zaak

 

86.   Het betrouwbare woord

 

87.   Gekristalliseerd harmonieus denken

 

88.   Rond de Bijbel

 

89.   Het belang van het lezen van de Schrift

 

90.   Reden voor het lezen van de Heilige Schrift

 

91.   Trots blokkade tot geloof

 

92.   Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

 

93.   Geloof voor God aanvaardbaar

 

94.   Goddelijke redenen hoger dan de onze

 

95.   God komt ons ten goede

 

96.   Gods beloften

 

97.   Op wie hoop stellen

 

98.   Gods hoop en onze hoop

 

99.   Uitzicht op de toekomst

 

100.                       Plan van God

 

101.                       Plan van God en wereldvrede

 

102.                       Wat is Gods doel met de aarde?

 

103.                       Gods redding

 

104.                       Redding door volharding

 

105.                       Goedheid en liefde openbaar gemaakt

 

106.                       Hoop voor de toekomst

 

107.                       Verwerf de gunst van Jahwe

 

108.                       Overwegingen

 

109.                       Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels

 

110.                       Openstellen om Nog veel te leren

 

111.                       Beschikbare lectuur

 

112.                       Vlaams Belgisch studiemateriaal

 

113.                       Met minder is… nog genoeg

 

114.                       Meeslepen of laten verleiden

 

115.                       Woorden in de Wereld

 

116.                       Roep tot God zodat Hij u kan verhoren

 

117.                       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

 

118.                       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

 

119.                       Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen eerst

 

120.                       Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

 

121.                       Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters

 

122.                       Leef alsof je morgen gaat sterven

 

123.                       De fout is diegene van welke wij niets leren

 

124.                       Volmaakt in onvolmaaktheid

 

125.                       Het beste van alle dingen is te leren

 

126.                       Leer ons herinneren

 

127.                       Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

 

128.                       Leren kennen van Hem die het hart kent

 

129.                       Fragiliteit en actie #5 Oproep

 

130.                       Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

 

131.                       Lijden

 

132.                       Lijden, waarom God het toe laat

 

133.                       Plan van God

 

134.                       Elohim's keuze in de wereld